+36/70 949-8558         kormanyosbusz@gmail.com

Panaszkezelési szabályzat

A közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 26/A §-ában foglaltak alapján a Kormányos KFT. az alábbi panaszkezelési szabályzatot teszi közzé:

 1. A szabályzat tárgya: a Kormányos KFT. által teljesített szolgáltatást igénybe vevő utasok által szóban előterjesztett vagy írásban benyújtott panaszok kivizsgálására.
 2. A Kormányos KFT. adatai és elérhetőségei:
 3. Székhely, telephely: 6763 Szatymaz, IV. ker. 74.
  Postázási cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.
  Cégjegyzékszám: 06-09-022399
  Adószám: 25439812-2-06
  Engedély száma: KASZ-06-000148/1/2019
  Honlap címe: www.kormanyosbusz.hu
  E-mail: kormanyosbusz@gmail.com
  Kormányos Márta személyszállító vállalkozó: +36/20 220-3335
  Kormányos Árpád cégtulajdonos: +36/70 949-8558
  Iroda: +36/62 471-921
 • A panasz formái:
  • Szóbeli panasz: megtehető személyesen a Kormányos KFT. telephelyén vagy telefonon a megjelölt elérhetőségeken. Személyes panasztétel esetén szükséges a panasztevő aláírása a panaszról készített feljegyzésre.
  • Írásbeli panasz: postai úton Kormányos KFT. postázási címére, illetve e-mail útján a megadott e-mail címre (panasztevő személyének és elérhetőségének minden esetben egyértelműnek kell lennie). Az írásbeli panasz érvényességi kelléke – az e-mail kivételével – a panasztevő aláírása.
 • A panasz bejelentésének és kezelésének szabályai:
  • Panasztétel határideje: az utazást követően 30 napon belül a 3) pontban megjelölt módok egyikével.
  • Feljegyzések a panaszról: A panasz bejelentését követően arról feljegyzést kell készíteni, mely az alábbiakat tartalmazza (amennyiben az adatok rendelkezésre állnak):
   • a bejelentő neve, elérhetősége (lehetőség szerint lakcíme, e-mail címe, telefonszáma)
   • a panasz bejelentésének helye, ideje, módja
   • a panasz részletes leírása, a panasztevő által bemutatott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke
   • amennyiben van, a határozott igény megjelölése
   • a panaszt felvevő személy és személyes panaszbejelentés esetén a panasztevő aláírása
   • a feljegyzés készítésének helye, ideje
   • a panasz egyedi azonosítószáma
  • Az ügyféltől kérhető adatok a panaszkezelés során: neve, lakcíme, székhelye, postacíme, telefonszáma, értesítés módja, panasz leírása, oka, a panaszos igénye, a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre, egyéb lényeges adat a panasz kivizsgálásához.
  • A panasz kivizsgálása: Kormányos KFT. a benyújtott panaszt 30 napon belül megvizsgálja. Amennyiben arra lehetőség van, orvosolja. Írásbeli panasz esetén Kormányos KFT. írásbeli választ ad a panasz kivizsgálása után. Amennyiben nincs arra lehetőség, hogy Kormányos KFT. vizsgálja ki a panaszt, abban az esetben meg kell adni a panasztevőnek az illetékes hatóság elérhetőségét.
 • Mellőzhető a panasz kivizsgálása: névtelen bejelentés esetén, ha a bejelentés az tudomásszerzéstől számított 30 napon túl történik, ugyanazon bejelentőtől származó (korábbival azonos tartalmú) bejelentés esetén. A panasz felülvizsgálata nem tartozik ehhez az esethez.
 • Adatkezelés:
  • A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. A bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetve a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervezet részére adhatók át. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
  • Kormányos KFT. az írásban érkezett panaszt és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.
 • Intézkedések a panaszkezelés alapján: amennyiben a panasz helytállónak bizonyul, gondoskodni kell:
  • Jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről.
  • A feltárt hibák okainak megszüntetéséről.
  • Az okozott sérelem orvoslásáról.
  • Indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A panasz elutasítása esetén Kormányos KFT. írásban tájékoztatja az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat. Az ügyfelet ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telt el. A panasz tárgya szerint a jogorvoslat fórumai lehetnek:

 • az illetékes megyei, vagy fővárosi kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége
 • az illetékes megyei, vagy budapesti békéltető testület
 • az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38, levelezési cím: 1440 Budapest, Pf.1., e-mail cím: puf@itm.gov.hu telefon: +36 1 373 1405 ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban)
 • Záró rendelkezések:
  • Ez a szabályzat az autóbuszos hatóság által történő jóváhagyását követően, Kormányos KFT. hivatalos honlapján történő közzététele napján lép hatályba.
  • A szabályzatot Kormányos KFT. a telephelyén az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében is közzé teszi.

Szeged, 2019. október 30.

Panaszkezelési szabályzatunkat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya a PIUF/98290-2/2019-ITM iktatószámú határozatában jóváhagyta.

Panaszkezelési szabályzat | Kormányos "Autóbuszrendelés" és "Autósiskola"
Adatkezelési tájékoztató Vállalási feltételek Panaszkezelési szabályzat Mutatók